Düzce'nin Doğal Sit Alanı İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi Verildi!

Düzce'nin Doğal Sit Alanı İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi Verildi!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce İlinin Doğal Sit Alanı İlan Edilmesine ve Düzce İlinde Doğalgaz Kullanımının Yaygınlaştırılması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasına Dair Kanun Teklifi verdi..

A+A-

Düzce İlinin Doğal Sit Alanı İlan Edilmesine ve Düzce İlinde Doğalgaz Kullanımının Yaygınlaştırılması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasına Dair Kanun Teklifi verildi.

Teklif ile, Düzce ili ve ilçelerindeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma altına alınarak, üçüncü derece doğal sit alanı ilan edilmesi; Düzce ili sınırları dahilinde doğalgaz kullanımının teşviki ve yaygınlaştırılması amacıyla doğalgaz aboneliği verilecek konut ve işyeri sahiplerinin yapacakları abonelik ve tesisat kurulum işlemleri dolayısıyla ortaya çıkacak maliyetlerde %50 devlet desteği ve metreküp birim fiyatı üzerinden %40 indirimli gaz satışı sağlanması; Düzce ili ve ilçelerindeki yeşil kart sahibi kişilere ayni yardım olarak sunulan yakıt yardımlarının, doğalgaz yardımı şeklinde yapılması; Düzce ili ve ilçeleri genelinde katı yakıt ile sıvı yakıtların kullanımına sınırlama getirilmesi ve doğalgaz dışında yakıt kullanan kişiler hakkında yasal işlem ve cezai müeyyide uygulanması hedefleniyor.

GENEL GEREKÇE

Düzce ilimiz kuzeyinde Karadeniz’le, güneyinde ise Keremali, Elmacık, Güney Bolu ve Sünnice Dağları ile çevrili doğu - batı hattında uzanan düz bir ova şeklindedir. İlimizin bu topografik yapısı itibariyle ilimizde vatandaşlarımızca kullanılan katı ve sıvı yakıtların çevreye bıraktığı atıklar ve havaya salman zehirli gazlar, ilimizde hava ve çevre kirliliğine sebep olmakta telafisi mümkün olmayan doğal tahribatlara yol açmakta ve insan sağlığım Ciddi biçimde tehdit etmektedir. Yörenin sahip olduğu doğal güzelliklerin ve kaynakların, katı ve sıvı yakıtlar sonucu oluşan atıkların ve zehirli gazların etkisi ile tahrip olması gelecek nesillerin bu doğal güzelliklerden ve kaynaklardan mahrum kalmasına sebebiyet verecektir.

Anayasamızın 2’nci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir şeklindedir.

Sosyal devlet ilkesi, vatandaşlara fırsat eşitliği sağlanması, vatandaşların toplumsal ve ekonomik varlığım korumak amacıyla gerekli önlemlerin alınması, eşit gelir dağılımının ve asgari yaşam şartlarının sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Bunun yanı sıra geçinmekte zorlanan vatandaşın daha rahat yaşamasını, ekonomik bakımdan güçsüz olanların korunması sağlamak yine sosyal devlet olmanın bir gereğidir.

Anayasamızın 56’ncı maddesi “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kuramlardan yararlanarak onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.” şeklindedir.

Anayasamızın bu maddeleriyle vatandaşlarımızın hayatlarının kolaylaştırılması, temel ihtiyacı olan imkânların sağlanması, gelir dağılımında eşitliğin ve asgari yaşam şartlarının korunması bunun yanı sıra yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının, denizlerin, göllerin, akarsuların ve hava temizliğinin korunması, bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşamasının sağlanması amaçlanmıştır.

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak ve doğalgaz kullanımının Düzce ilinde teşvik edilmesi maksadıyla, Düzce ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza %40 indirimli olarak doğalgaz sağlanması, bu hizmetin vatandaşlara ulaştırılması için gerekli altyapı çalışmalarının ve tesisat kurulumlannın yapılması, yapılacak tüm aboneliklerde tesisat kurulum maliyetleri için gereken finansmanın uzun vadeli ve düşük maliyet imkânları ile abonelere sunulması, vatandaşlarımıza tesisat ve abonelik için gereken maliyetleri ödemede kolaylık sağlanması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yeşil kart sahibi olan vatandaşlarımıza bedelsiz olarak sunulan yakıt yardımının katı ve sıvı yakıt yerine doğalgaz olarak sunulması, Düzce ilinin bulunduğu topografik yapı dolayısı ile insan sağlığım tehdit eden katı ve sıvı yakıt atıklarından ilimizin arındırılmasını, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının, denizlerin, göllerin, akarsuların, toprağın ve hava temizliğinin korunmasını sağlamak, üzere Düzce ilimizin doğal sit alanı olarak ilan edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifimi sunuyorum.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile Düzce ili ye ilçelerinin, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunumun 7’nci maddesi kapsamında doğal sit alanı olarak ilan edilmesi ve Düzce ilimiz ile ilçelerinin doğal yapısı, çevresindeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının, denizin, göllerin, akarsuların, toprak dokusunun ve hava kalitesinin korunması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Madde ile Düzce ili ve ilçelerinde Doğalgaz aboneliği yapılacak konut ve işyerlerine abonelik ve tesisat işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasmda ödeme kolaylığı sağlanması, dağıtım şirketlerinden abonelere doğalgaz arzının sunulması sürecinde ortaya çıkacak maliyetlerin karşılanabilmesi için abonelere uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlanması, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ve abonelere indirimli doğalgaz arzının sunulması amaçlanmıştır.

MADDE 3- Madde ile 3294 Sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’’’ kapsamında, Düzce ili ve ilçelerinde oluşturulan/oluşturulacak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vâkıfları aracılığı ile yeşil kart sahibi vatandaşlara yapılan sosyal yardımların içerisinde yer alan yakıt yardımının doğalgaz yardımının yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 4- Madde ile 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 15’inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında İl Belediye Meclisince yönetmelik çıkarılması ve Düzce ili sınırları içerisinde katı ve sıvı yakıt kullanımının yasaklanarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarının, denizlerin, göllerin, akarsıların, toprak dokusunun ve havanın kirlenmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir MADDE 6-Yürütme maddesidir.

DÜZCE İLİNİN DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLMESİNE VE DÜZCE İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Düzce ili ve ilçeleri, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında koruma altına alınarak, üçüncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.

Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin, toprağın ve hava kalitesinin korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı suları, deniz, toprak ve hava kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale plânlan yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9’unCu maddesi kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkisindedir.

Alınması gerekli tedbir ve önlemler ile getirilecek yasaklamalar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 2- Düzce ili sınırlan dâhilinde doğalgaz kullanımının teşviki ve yaygınlaştırılması amacıyla, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun “Tarifeler” başlıklı 1 l’inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere, eklenecek üçüncü madde ile teşvik bölgelerinde doğalgaz aboneliği verilecek konut ve işyeri sahiplerinin yapacakları abonelik ve tesisat kurulum işlemleri dolayısı ile ortaya çıkacak maliyetlerde %50 devlet desteği sağlanır.

Düzce ilinde ikamet eden vatandaşlara, doğalgaz kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında, sunulacak doğalgaz arzının, metreküp birim fiyatı üzerinden %40 indirimli gaz satışı sağlanır.

MADDE 3- 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 7’nci maddesi j kapsamında Düzce ili ve ilçelerinde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yeşil kart sahibi vatandaşlara ayni yardım olarak sunulan yakıt yardımları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doğalgaz yardımı şeklinde yapılır. Yapılacak doğalgaz yardımlarına ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Konutunda doğalgaz aboneliği ve doğalgaz tesisatı bulunmayan yeşil kart sahibi vatandaşların, konutlarına doğalgaz tesisatı kurulumu ve abonelik işlemleri bedelsiz olarak sağlanır.

Tesisat kurulumu ve abonelik işlemleri için lazım gelen bedeller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu konuda ulaştıracağı fondan karşılanır. Yeşil kart hamili vatandaşlara yapılacak yakıt yardımlarının denetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yerine getirilir.

MADDE 4- Düzce ili belediye meclisince alınacak karar doğrultusunda; il ve ilçe genelinde odun, kömür gibi katı yakıt ile sıvı yakıtların kullanımına kısıtlama getirilir. Doğalgaz kullanımına uyum süreci kapsamında konut ve işyeri sahiplerine, doğalgaz abonelik başvurusunda bulunmaları için, tanınacak yasal süre bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren dört aydır.

Konut ve işyerinde doğalgaz hattı bulunmayan aboneliklerde birinci fıkranın uygulaması, doğalgaz hattının çekilmesinden sonra uygulanır. Herhalde bu süre bir yılı geçemez.

Doğalgaz dışında yakıt kullanan kişiler hakkmdaki yasal işlemler ve uygulanacak cezai müeyyideler, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 15’inci maddesinin (b) fikrası kapsamında il belediye meclisince çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Yapılacak tesisat ve aboneliklere ilişkin işlemlerin denetim ve kanıma aykırı yakıt kullananlar hakkında yasal işlem yapma yetkisi il ve ilçe belediyelerine aittir.

Yürürlük:

MADDE 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 6 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.