Urla Belediyesi'nden Kiralık İşyeri - 08.09.2016

Urla Belediyesi'nden Kiralık İşyeri - 08.09.2016

Urla belediyesine ait Hacıisa Mahallesi, Necati Cumalı Caddesi No:3/31 adresindeki 178 metrekarelik yıllık 26 bin TL'ye kiraya verilecek. Taşınmazın kira ihalesi 8 eylülde gerçekleşecek.

A+A-

Mülkiyeti Urla belediyesine ait  Hacıisa Mahallesi, Necati Cumalı Caddesi No:3/31 adresi 1292 ada 1 parselde bulunan 178 metrekarelik işyeri ihaleyle kiraya verilecek. İşyerinin yıllık kira bedeli 26 bin 400 TL olarak belirlendi. İhale 8 eylül 2016 saat 11:00'da Urla Belediyesi encümen toplantı salonunda gerçekleşecek

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İŞYERİNİN

KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI 

MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıisa Mahallesi, Necati Cumalı Caddesi No:3/31 adresinde; tapunun 1292 ada 1 parselinde bulunan 178 m2 alanlı işyeri 1 (bir) yıllık süre için, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. Maddesine göre, açık teklif usulüyle kiraya verilmek üzere, Urla Belediye Encümenince 08.09.2016 Perşembe Günü Saat 11:00’de Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.Tahmin edilen 1(bir) yıllık kira bedeli 26.400,00 TL(Yirmialtıbindörtyüztürklirası) ve geçici teminat miktarı 792,00-TL(Yediyüzdoksanikitürklirası)’dır. İhale sonunda oluşacak bedel sözleşmeden önce peşin olarak alınacaktır. 

MADDE 2-Kiraya verilecek alan toplam 178 m’dir. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınarak işyeri açılacak olup, imar durumuna, yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunulamaz.

2.1. Taşınmazın kiralama süresi 1 (bir) yıldır. 

MADDE 3- İhale Urla Belediyesince 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

MADDE 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini,

4.1. İhale dokümanı Hacıisa Mahallesi, Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla-İzmir adresinde bulunan Urla Belediyesi Hizmet Binası Mali Hizmetleri Müdürlüğünde ve Belediyemiz internet sitesinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla/İzmir adresinde bulunan Urla Belediyesi Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü

4.3. İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla adresinde bulunan Urla Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4.4. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL (ElliTürkLirası) 

MADDE 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İhale şartnamesi ve ekleri,

b) Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.

c) Adres beyanı

İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Dosyaların verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk dosya verene aittir.

İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.

5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır. 

MADDE 6-Geçici teminat olarak, kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları (ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)  gün süreli olacaktır.),

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).Bir yıllık kira bedeli sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak ödenecektir. 

MADDE 7- 1(bir) yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacak olup, kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

MADDE 8- İsteklilerden istenecek olan belgeler;

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Kiralama İhale Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Bankalardan alınan TeminatMektubu(aslı)

3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

4) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

5) Vekâleten iştirak ediliyorsaisteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

6) Tüzel kişi olması halindeMevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasındaveya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7) Şartname alındı makbuzu.(Aslı)

8) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı)

9) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek. 

Açık ihale teklif usulüne göre ihale edilecek işyeri için teklifleri dosya halinde; ihale günü 08.09.2016 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’e kadar Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla-İzmir adresinde hizmet binasında bulunan Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna(Encümenve/veya İhale Komisyonu Sekretaryasına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dökümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye (Urla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü eliyle Encümen Başkanlığına sunulacaktır.) ulaşması şarttır. Postadaki geçikme nedeniyle işleme konulmayacak tekliflerin alış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

İlgililere İlanen duyurulur. 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.