Tokat'ta 11.9 milyon TL'ye Kat Karşılığı İnşaat İhalesi!

Tokat'ta 11.9 milyon TL'ye Kat Karşılığı İnşaat İhalesi!

Tokat Belediye Başkanlığı, Tokat Merkez'de kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 28 Şubat 2017 tarihinde yapılacak işin toplam bedeli 11 milyon 948 bin TL olarak belirlendi.

A+A-

Tokat Belediye Başkanlığı, Tokat Merkez'de kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 28 Şubat 2017 tarihinde yapılacak işin toplam bedeli 11 milyon 948 bin TL olarak belirlendi.

 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tokat Belediye Başkanlığından:

 

1 - İhale konusu olan iş; Tokat İli, Merkez İlçesi, Günevi, 2797 Ada, 3 Parselde (3.024,19 m2) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2 - İhale dokümanı bedeli 300 TL (üçyüz lira) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacaktır.

3 - İhale; Alipaşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 184 TOKAT/60100 adresinde bulunan Belediye Başkanlık Binasındaki encümen toplantı salonunda 28/02/2017 tarihinde saat 14:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4 - İhalenin Muammen bedeli: 11.948.000,00 TL (onbir milyon dokuzyüzkırksekiz bin lira) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin %3’ü oranında 358.440,00 TL (üçyüz elli sekiz bin dörtyüz kırk lira) geçici teminat vereceklerdir.

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a. Kanuni ikametgah belgesi

b. Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d. Tüzel kişi olması halinde;

d1 - Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan son 30 gün içerisinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair güncel hisse yapısını ve faaliyet alanını gösteren belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2 - Tüzel kişilikler için isteklinin iflas, tasfiye ve ya konkordato halinde olmadığını gösteren son 30 gün içerisinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış belge.

d3 - Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair son 30 gün içerisinde alınmış belge

d4 - Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

2) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin e/1 ve e/2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

f. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

g. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

h. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

i. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

j. İsteklinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Şubesinden alınan vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösteren son 30 gün içerisinde alınmış belgenin aslı,

k. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) “Yer Gördü Belgesi”,

l. Bu şartnamenin eki örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

m. Bu şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

n. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

o. Tüm şirket ortaklarının son 15 gün içerisinde alınmış Adli sicil kaydı belgesi.

p. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

6 - İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 27/02/2017, saat 17:00’a kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

7 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.