Pendik'te 4.8 Milyon TL'ye Satılık 7 Gayrimenkul!

Pendik'te 4.8 Milyon TL'ye Satılık 7 Gayrimenkul!

Pendik Belediyesi Batı Mahallesi'nde yer alan 7 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 4 milyon 805 bin 933 TL olarak belirlendi.

A+A-

Pendik Belediyesi Batı Mahallesi'nde yer alan 7 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 4 milyon 805 bin 933 TL olarak belirlendi.

PENDİK BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesi mülkiyetindeki dükkânlar, yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. İhale, “Batı Mah. 23 Nisan Cad. No:11 / PENDİK” adresindeki Pendik Belediye Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250 (İkiyüzelli) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin edilebilir.

 

Gayrimenkullere ait mimari proje, net ve brüt alanlara yönelik açıklamalar şartnamenin EK-3'ünde yer almaktadır.

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

4- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

5- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi

Nüfus cüzdan sureti

Noter tasdikli imza beyannamesi

Geçici teminat mektubu veya makbuzu

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

 

TÜZEL KİŞİLERDEN:

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

7- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

Tedavüldeki Türk Parası

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

9- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

10- Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi gayrimenkule ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

11- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

12- Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, ihale bedelinin peşinatını ve KDV yi peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevirecektir.

Taşınmazların alıcısı, satış bedelinin %50 (Yüzde elli)’sini peşin olarak, kalanını ise kanuni faizin yarısı oranında vade farkı uygulanması suretiyle 1 (bir) taksitle ödeyebilecektir.

13- KDV tutarı 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 18 oranında hesaplanarak alıcıdan tahsil edilecektir. KDV oranında artış olması halinde fark ayrıca tahsil edilecektir.

14- Alıcı kendisine teslim edilen gayrimenkulü malik hak ve yetkilerinde kullanır. Alıcı isterse gayrimenkulü kendi hesabına ve kendi sorumluluğunda kiraya verebilir veya başkasına kullandırtabilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.