Ebrar İnşaat Limited Şirketi 18.1 Milyon TL'ye İcradan Satılıyor!

Ebrar İnşaat Limited Şirketi 18.1 Milyon TL'ye İcradan Satılıyor!

Büyükçekmece 3. İcra Dairesi, Ebrar Reklam ve Tanıtım İnşaat Turizm Tekstil Limited Şirketi'ni satışa çıkardı. 14 Şubat günü ihaleye çıkacak şirketin satış bedeli 18 milyon 180 bin TL olarak belirlendi.

A+A-

Büyükçekmece 3. İcra Dairesi, Ebrar Reklam ve Tanıtım İnşaat Turizm Tekstil Limited Şirketi'ni  14 Şubat günü, 18 milyon 180 bin TL'ye satacak.

BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı hisse satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin yüzde 50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin yüzde 50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 

1.İhale Tarihi : 14/02/2017 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.

2.İhale Tarihi : 03/03/2017 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.

İhale Yeri : E-5 Karayolu Üzeri, Aymerkez AVM Karşısı, Büyükçekmece Adliyesi Ek-Binası yanı "İcra Daireleri Mezat Salonu" Büyükçekmece / İSTANBUL

Takdir Edilen Değeri TL: 18.180.755,02

Hisse Oranı: Yüzde 18

ŞİRKET ÜNVANI: Ebrar Reklam ve Tanıtım Hizmetleri İnşaat Turizm Tekstil Ticaret Limited Şirketi

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri):

Hisse değeri tespite konu Ebrar Reklam ve Tanıtım Hizmetleri İnşaat Turizm Tekstil Ticaret Limited Şirketi’nde (Bundan böyle Ebrar olarak anılacaktır) yerinde defter kayır ve belgeler üzerinde ve mezkür şirketin sahibi olduğu ve yapımı devam etmekte olan inşaat ve gayrimenkullerin mevcut olduğu yerde yapılan inceleme ve tespitlerimiz sonucu varılan görüş ve kanaatimiz; takdir ve değerlendirme Sayın Müdürlüğünüze ait olmak üzere aşağıda sunulmaktadır.

1- Mükellefin iştigal konusu: Firmanın genel olarak inşaat ve taahhüt işleri yaptığı anlaşılmaktadır.

2- Mükellefin Sermayesi: Yasal defter kayıtlarından Beheri 6.500,00TL olmak üzere 100 x 6.500,00 TL = 650.000,00 TL dir ve 30.09.2016 Tarihi itibariyle tamamı ödenmiştir.

3-Dosyasına sunulan ortaklar pay defteri ile ticaret sicili gazetelerinin incelenmesinden; borçlu Adem Kayıkçı’nın Ebrar’da mevcut 95 adet karşılığı 617.500,00 TL hissesini 10.02.2016 Tarih, 9 Numaralı ortaklar kurulu kararı ile şirket dışından Ahmet Kayıkçı’ya devrederek ortaklıktan ayrılmış olduğu, diğer ortak olan Özcan Kayıkçı’nın ise 5 adet karşılığı 32.500,00 TL hissesinin devam ettiği, hissesini devreden borçlunun müdürlüğünün de sona erdiği, şirket müdürlüğüne münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili olmak üzere hisseyi devralan ortak Ahmet Kayıkçı’nın seçilmiş olduğu tespit edilmiştir.

4-Dosyasına sunulan 30.09.2016 tarihli mali müşavir tasdikli mizanın, 2016/3.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ve diğer belge ve kayıtların incelenmesinden: şirketin özvarlıkları toplamının 419.934,89 TL olduğu, ödenmiş sermaye: 650.000.-, geçmiş yıllar karları: 303.346,68, geçmiş yıllar zararları: 533.411,79,TL’ dan oluştuğu görülmektedir.

Kurum Geçici Vergi beyannamesine göre de şirketin 2016 yılı dokuz aylık faaliyetinin 95.050,88 TL zarar ile sonuçlanmış olduğu görülmektedir.

Şirketin tasdikli resmi defter kayıtları;

Defterin Nevi Tasdik eden Noter DönemiTas. TarihiYev. No

Envanter Bakırköy 44. Noteri 201628.12.201558962

Yevmiye Bakırköy 44. Noteri 201628.12.201558960

Kebir Bakırköy 44. Noteri 201628.12.201558961

Ortaklar pay defteri Bakırköy 44. Noteri 201328.12.201242171

5- Hesaplamalar ve değerlendirme:

Şirketin Makrom City adıyla bilinen ve 128/13 Parselde kendi arsası üzerinde inşa edilmekte olduğu anlaşılan satış amaçlı binalarının ve maliyetlerinin incelenmesinden;

Heyetimizce yerinde yapılan inceleme ve tesbitlerimizde 128/13 Parselde inşası devam eden ve kısmen bitmiş taşınmazların arsası ile birlikte toplam değerinin 30.088.950,00 TL olarak hesap ve tesbit edildiği, bahse konu gayrimenkullerin defter kayıtlarına göre 151-Yarı Mamuller-Üretim, 151.01 128/13 İnşaat hesabındaki maliyet değerinin 11.378.136,73 TL olduğu, aradaki fark olan 18.710.813,27 TL'nin özvarlıklara ilavesinin gerekeceği,

Şirketin maddi duran varlıklarını yeniden değerlemeye tabi tutmadığı, maddi duran varlıkların şirket bilançosunda aktife giriş maliyet değerleri ile kayıtlı olduğu dosyasına sunulan muavin defter kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının günceldeğerinin tespitinde, bu varlıkların aktife giriş yılsonu tarihleri itibariyle döviz cinsinden değerleri hesaplanmak suretiyle bu değerler 30.09.2016 Bilanço tarihine taşınmış, bulunan bu güncel değerlerden endüstri muhasebesinde ve sınai maliyet hesaplamalarında kullanılan maddi sabit kıymetlerin ekonomik ömrünün 10 yıl kabul edildiği dikkate alınarak, aktife giriş tarihi ile dava tarihi arasında geçen yıllara ait yıpranma payları da düşülmek suretiyle hesaplanmıştır. ( Dosyasına sunulan demirbaş listesi dikkate alınmak suretiyle. )

Dosyasına sunulan Sabit Kıymet Listesine göre; liste içeriğinde yer alan 128 Ada 13 Parsel arsanın alış bedeli olan 4.500,000,00 TL'nin Yarı Mamuller Üretim Hesap kalemi içine aktarılarak yapılmakta olan inşaat maliyetine dahil edildiğinden, Sabit kıymet listesinde ayrıca dikkate alınmamıştır. Keza, listede yer alan ancak 2015 yılında satılmış olduğu anlaşılan 34 KJ 6276 Plaka numaralı araç da hesaplamalarda dikkate alınmamıştır.

Maddi duran varlıklarla ilgili değerleme tablosu aktife giriş yıllarına göre; yukarıda belirtilen yöntemle amortismanları düşülmek suretiyle aşağıdaki gibi hesap ve tesbit edilmiştir.

2016 YılıKalanNet Aktif D.

Alınan DahilNet30.09.2016 Tarih

ALIŞAKT. GİRİŞ Yılsonu USD Amort.USDkurdan TL Değ

ADI TARİHİDEĞERİ Alış Değ. USDDeğeri

Dizüstü Bilgisayar 04.01.2013846,61 397,39

Püs.Tankı-Yıkama Mak. 29.05.20133.389,84 1.591,18

LG 55LA620 TV 01.10.20135.381,36 2.525,99

Masa Sandalye 10.10.20136.440,68 3.023,23

Işıklı Tabela 11.12.20137.627,12 3.580,14

Vera Yazar Kasa 24.12.20131.592,59 747,55 4.746,197.119,2821.360,70

800 HZ WIFI LG 28.03.20145.930,51 2.548,67

Camlama Sistemi 16.07.201421.250,00 9.132,32

Cam Balkon Sistemleri 21.07.201422.350,00 9.605,05

Camlama Sistemi 29.08.201421.250,00 9.132,32

Koltuk Masa 23.01.201430.000,00 12.892,69

Masa Sandalye 01.08.201410.000,00 4.297,56 14.282,5933.326,0499.991,44

TOPLAM136.058,71 59.474,10 19.028,7840.445,32121.352,14

30.09.2016 Tar. Mizandaki

Net aktif Değer76.813,38

Net Değer Farkı (Özvarlığa ilave) 44.538,76 TL

Heyetimizce hesaplanan maddi duran varlıklar Net toplamı (30.088.950,00 + 121.352,14=) 30.210.302,14 TL.sından 30.09.2016 tarihli mizanda yer alan maddi duran varlıklar net toplamı 76.813,38 ile Yarı Mamuller Üretim Hesabında yer alan arsa ve inşaat toplam maliyeti 11.378.136,73 TL. olmak üzere net toplamı 11.454.950,11 TL düşülerek bulunan fark değer 18.755.352,03 TL. net aktif değerlerin hesabında ilavesi gereken tutar olarak dikkate alınmıştır.

EBRAR ŞİRKETİNİN

30.09.2016 TARİHLİ BİLANÇOSUNA GÖRE

NET AKTİFLER 11.844.376,86

MADDİ DURAN VARLIKLARIN ESKİ DEĞERİ -76.813,38

YARI MAMÜLLER-ÜRETİM (İNŞ. VE ARSA) -11.378.136,73

KALAN 389.426,75

MADDİ DURAN VARLIKLARIN

YENİ DEĞERİ 30.210.302,14

YENİ NET AKTİFLER 30.599.728,89

BİLANÇODA KAYITLI NET AKTİF TUTARI -11.844.376,86

NET AKTİF FARKI(ÖZVARLIKLARA İLAVE) 18.755.352,03

Yukarıda hesaplandığı gibi 18.755.352,03 TL, 30.09.2016 tarihli mizanda yer alan özvarlık tutarı olan 419.934,89 TL.sına eklenmesi gerekecektir. Diğer yandan, dosyasına sunulan 30.09.2016 Tarihli geçici kurumlar vergisi beyannamesine göre de EBRAR firmasının 9 aylık faaliyeti sonucunda 95.050.88 TL zarar ettiği de dikkate alınarak bu tutarın özvarlıklardan indirilmesi gerekecektir.

Buna göre EBRAR’ın 30.09.2016 itibariyle özvarlıkları; 18.755.352,03 + 419.934,89 – 95.050,88 = 19.080.236,04 TL olarak hesap ve tesbit edilmiştir.

Üzerinde durulması gereken hususlardan biri de; şirketin maddi olmayan unsurudur. “İşletmenin maddi unsuru ile birlikte işletmenin kurmuş olduğu ilişkilerin, kazanç beklentilerinin, müşteri çevresinin, deneyimlerinin ve ticari sırlarının oluşturduğu bir iş değeri mevcuttur. Özellikle, Good Will (bir anlamda peştemaliye) unsuru, bazen işletmenin maddi unsurunun üzerinde bir değer taşıyabilir.”Prof. Dr. Ayşe Nur Berzek, Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, Cilt 1,6. Bası, İstanbul, 2002.

2006 yılından beri ticari faaliyette bulunan ve bu faaliyetler esnasında müşterileri nazarında mal ve hizmetleri açısından belli bir tercih sebebi oluşturan bir işletmenin, bu tercih sebebinin bütünü olarak ifade edebileceğimiz bir müşteri çevresi elde edeceği ve bu müşteri çevresinin ise işletmenin gelecekteki faaliyetleri açısından belli bir kazanç beklentisi oluşturacağı aşikardır. Keza şirketin oluşturduğu kredi veren müesseseler ve tedarikçileri nezdinde edinmiş olduğu güvenden kaynaklanan kredibilitesinin de bir değeri olacağı aşikardır. Bütün bu unsurların dikkate alındığı değere maddi olmayan değer ( peştamaliye ) olarak kabul edilmektedir. İşletmenin maddi ve maddi olmayan unsurlarıyla bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle işletmenin değerinin tesbitinde hem maddi unsurlarının hem de maddi olmayan unsurların birlikte hesaba katılmaları gerekecektir. Buradan hareketle; genel kabul gören teamüllere göre; bir işletmenin kazanç beklentilerinin hesaplanarak özvarlık tutarına dahil edilmesi de gerekecektir.

Dosyasına sunulan Ebrar şirketinin 31.12.2015 Tarihli bilançosu ile kurumlar vergisi beyannamesinin incelenmesinden, şirketin 2015 Yılı net karının 125.517.80 TL olduğu, 2014 Yılı net karının ise 141.735,54 TL olduğu görülmektedir. Buna göre EBRAR firması 2016 dan önceki iki yılda toplam 267.253,34 TL kar etmiştir. 2016 yılında ise 95.050,88 TL zarar etmiştir. Önceki iki yılın karından bu yıl gerçekleşen zararın düşülmesi ile 172.202,46 TL üç yıllık dönemde işletmenin fon yaratmış olduğu görülmektedir. Üç yıllık bu fon tutarının ortalaması (172.202,46 / 3=) 57.400,82 TL alınarak özvarlıklara ilave edilmesi gerekecektir.

İşletmenin fon yaratma yeteneğini gösteren 57.400,82 TL yıllık ortalama değerin de ilavesi ile (57.400,82 + 19.080.236,04 =) 19.137.636,86 TL.sının dosyasına sunulan beyannameler, tablolar ve defter kayıtlarına göre EBRAR firmasının toplam özvarlıkları olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

İşletmenin maddi ve maddi olmayan unsurlarını birlikte dikkate alarak belirlenen öz varlık değeri; 19.137.636,86 TL olarak hesap ve tesbit edilmiştir. Buna göre; borçlunun hacze konu Yüzde 95’lik hissesine isabet eden payının değeri 19.137.636,86 TL x yüzde 95 = 18.180.755,02 TL olarak hesap ve tesbit edilmiştir. ( Talep Takip Tarihi olan 13.10.2015 Tarihi itibariyle 350.262,50 TL.sıdır. )

Sonuç olarak;

Talebin kabulü halinde ve yukarıda yapılan değerlendirmelerin ışığı altında; İşletmenin maddi ve maddi olmayan unsurlarını birlikte dikkate alarak belirlenen öz varlık değerinin; 19.137.636,86 TL olarak hesap ve tesbit edildiği, buna göre; borçlunun hacze konu yüzde 95’lik hissesine isabet eden payının değerinin 19.137.636,86 TL x yüzde 95 = 18.180.755,02 TL olarak hesap ve tespit edilmiştir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.