Bodrum'da 125 Milyon TL'ye Satılık 7 Arsa

Bodrum'da 125 Milyon TL'ye Satılık 7 Arsa

Bodrum milli Emlak Müdürlüğü 125 milyon değerindeki 7 adet arsayı açık artırma ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor.

A+A-

Muğla Defterdarlığı Bodrum milli emlak müdürlüğü dev bir satış ihalesine çıkıyor. 125 milyon değerindeki 7 arsa açık artırmayla ihaleye çıkacak. Arsaların satış ihalesi 20-21-27 temmuz ve 3 ağustos tarihlerinde yapılacak.

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen 2., 3., 4. ve 5. sıralarda yer alan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif Usulü, 1., 6. ve 7. sıralarda yer alan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi, 8. sırada yer alan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle kullanma izni ihalesi, 9. sırada yer alan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle kiralama ihalesi yapılacaktır.

1- 1., 6. ve 7. sırada yer alan ihaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, diğer ihaleler ise yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile faaliyet belgesinin ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

3-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış ihalesi yapılacak olan 1., 6. ve 7. sırada yer alan taşınmaz mallar ile ilgili tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 51. maddeleri uyarınca yapılacak olan ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.

5- 7. sırada yer alan ihaleye konu taşınmazın tapu kaydında 04/09/1995 tarihli ve 5450 yevmiye no.su ile; Bakanlar Kurulu kararı uyarınca askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri içerisinde bulunduğuna ilişkin şerh bulunmakta olup, Milli Savunma Bakanlığı (İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı) tarafından yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılmaması ve kiralanmaması kaydıyla satışında askeri açıdan sakınca olmadığı bildirilmiştir.

6- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Kullanma izni verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar kullanma izni verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır. Kullanma izni ihalesi sonunda oluşacak bedel ve diğer vergi vs.bedeller peşin olarak ödenecektir.

9- Taşınmaz satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

10-Kiralama ihalesi sonucunda oluşan ilk yıl kira bedeli peşin ödenebileceği gibi en az 1/4'ü peşin kalanı üçer aylık dönemler halinde 4 (dört) eşit taksitle ödenebilir.

11- İleride lehine kullanma izni tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın öncelikle imar planının yaptırılması, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve ilgili kuruluşlara onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla yapılacak olan kullanma izni ihalesi sonunda kararlaştırılacak kullanma izni bedeli karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, kullanma izni ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl kullanma izni bedeli üzerinden, kullanma izni ihalesini alan gerçek veya tüzel kişi ile kullanma izni sözleşmesi düzenlenecektir.

12- Balıkçı Barınakları Yönetmeliği uyarınca 9. sırada yer alan balıkçı barınağı kiralama ihalesine katılacak olan kooperatif veya kooperatif birliklerinin mülki idare sınırları içerisinde bulunduğunu ve ortaklarının orada ikamet ettiğini,en az on iki aydan beri faaliyette bulunduğunu, münhasıran su ürünleri ile iştigal ettiğini gösterir belgeleri ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

13-Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin Kiralama Esas ve Usulleri başlıklı 8 inci maddesi uyarınca İhalede geçici teminata ek olarak tahmini bedelin % 30 u oranındaki 25.500,00 TL ek teminatın yatırıldığına dair belge İhale Komisyonuna sunulacaktır. 14- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25)

İLAN OLUNUR.

 

İHALENİN MUĞLA DEFTERDARLIĞINDAKİ İHALESİ İÇİN TIKLAYIN

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.