Balçova'da kat karşılığı ototerminal ve otopark yaptırılacak!

Balçova'da kat karşılığı ototerminal ve otopark yaptırılacak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi'nde kat karşılığı ototerminal ve otopark binası yaptıracak. 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilecek işin bedeli 31 milyon 334 bin 310 TL olarak belirlendi.

A+A-

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                                   :  İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parsel üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; ototerminal ve otopark binası yaptırılması işi.

Niteliği                                             :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki;  İzmir  İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararı gereği, Belediye tarafından yüklenici lehine 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; yüklenici tarafından Belediyece onaylanmış proje ve teknik şartname kapsamında; ototerminal ve otopark binası yapılması (çevre düzeni dahil), 10 yıl süre içerisinde otopark kısmının işletilmesi, işletme süresince Belediyeye intifa hakkı bedeli ödenmesi ve süre bitiminde binanın eksiksiz, bakımlı, kullanılır vaziyette, her türlü borç ve taahhütten ari şekilde bedelsiz olarak Belediyeye devredilmesi işidir.

İhale Yöntemi                                  :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                        :  10 yıl

Yeri ve Miktarı

İl:İzmir

İlçe:Balçova

Mahalle:İnciraltı

Ada No:1564

Parsel No:1

Arsa Alanı (m2):16.500,67

Proje İnşaat Alanı (m2):49.737,00

 

Asgari Şartlar                                   :  1 - Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz ay içerisinde gerekli tüm uygulama projeleri hazırlatılacak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına onaylatılacak, inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak, inşaat imalatları bitirilerek bina faaliyete geçirilecek, bu süre içerisinde otopark binasının işletmeye açılamaması durumunda, yapılan sözleşmeye yönelik fesih süreci başlatılacak ve bunun sonucunda o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatlar Belediyeye terk edilecek ve yatırılan teminat Belediyeye gelir kaydedilecektir.

                                                            2 - Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark işletme gelirleri brüt hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt hasılatın asgari %3’üdür. İhale de artırım, bu oran üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. İşletmenin otopark gelirlerine ilişkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.551.500,00 - TL olarak kabul edilecektir. Belediyeye ödenecek intifa hakkı bedeli, asgari brüt hasılat üzerinden hesaplanan bedelden az olamaz.

Tahmin Edilen Bedel                        :  31.334.310,00 TL (KDV dahil)

                                                            (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirasıdır)

Geçici Teminat Miktarı                    :  940.029,30 TL.

                                                            (Dokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli               :  400,00 - TL

                                                            (dörtyüzTürkLirası)

İhale Dosyasının Görüleceği

ve Temin Edileceği Adres / Yer       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5 /508 no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak / İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                        :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30 - 11.30/13.30 - 16.00 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                                    :  Tarih: 24.11.2016 Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi            :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5/508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak / İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                             :  Tarih: 24.11.2016   Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların

açılacağı yer) adresi                          :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1   Konak/ İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların

açılması) Tarih ve saati                     :  Tarih: 01.12.2016 Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri        :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1   Konak / İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5 / 508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1 - DIŞ ZARF

1.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

1.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.4 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi, 

1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; tüzel kişiliğe ilişkin ortaklığın, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.9. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.10. Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.13. İdari Şartnamenin 18. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.14. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. 

c) İş hacmini gösteren belgeler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; 

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.15. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler 

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.16. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan B/III Grubu işler veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

1.17. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. 

1.18 - İdari Şartnamede belirtilen makine - ekipman için İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. 

2 - İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konacaktır. (Örnek-1). 

2.2. Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark işletme gelirleri brüt hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt hasılatın asgari %3’üdür. İhale de artırım bu oran üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. İşletmenin otopark gelirlerine ilişkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.551.500,00 - TL olarak kabul edilecektir.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp - yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.