1. HABERLER

  2. İHALE

  3. Narlıdere Belediyesi'nden 21.4 Milyon TL'lik Kat Karşılığı İnşaat İhalesi
Narlıdere Belediyesi'nden 21.4 Milyon TL'lik Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Narlıdere Belediyesi'nden 21.4 Milyon TL'lik Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Narlıdere Belediye Başkanlığı kendi mülkiyetinde bulunan 2.704 metrekarelik arsada kat karşılığı inşaat yaptırmak için ihaleye çıkıyor. Kapalı teklif usulü düzenlenecek ihalenin muhammen bedeli 21 milyon 412 bin TL olarak belirlendi.

A+A-

Narlıdere Belediye Başkanlığı kendi mülkiyetinde bulunan 2.704 metrekarelik arsada kat karşılığı inşaat yaptırmak için ihaleye çıkıyor. Kapalı teklif usulü düzenlenecek ihalenin muhammen bedeli 21 milyon 412 bin TL olarak belirlendi. İhale döküman bedeli 10 bin TL olarak açıklandı. İhalesi 27 nisadan gerçekleşecek.

İhaleye çıkacak olan arsa Asma Bahçeler projesinin yanında yer alıyor. 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İzmir İli Narlıdere Belediye Başkanlığından:

İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait  İzmir  İli, Narlıdere ilçesi, 8042 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kat karşılığı şartname eki projede gösterildiği şekilde ihale edilecektir. İhale edilecek şartname eki projede gösterilen ihalenin muhammen bedeli 21.412.689,00 TL (Yirmibirmilyondörtyüzonikibinaltıyüzseksendokuz lira), geçici teminat bedeli ise muhammen bedelinin %3’ü oranında olup, 642.380,67 TL. (Altıyüzkırkikibinüçyüzseksen lira altmışyedi
kuruş)

FİİLİ DURUMU: İnşaata başlamaya hazır durumdadır.

İHALENİN YAPLACAĞI YER, TARİH VE SAAT:

İhale 27.04.2021 Salı günü, Narlıdere Belediyesi Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devam hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile saat 14.20’de yapılacaktır.

İŞİN SÜRESİ: Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 548 (Beşyüzkırksekiz) gündür.

İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ:

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Narlıdere Bel. İmar ve Şeh. Müdürlüğü
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Narlıdere Bel. İmar ve Şeh. Müdürlüğü
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 10.000,00 TL (Onbintürklirası)

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

1-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca, son teklif verme tarihinden önceki beş (5) yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerin verilmesi,
e) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek yer gösterme belgesi,
f) Şartnamenin 10 uncu madde bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.
g) Şartnamede belirlenen oranda geçici teminat. 
h) 50.000.000,00 TL. tutarında referans mektubu.
i) 03.10.2020 tarih ve 31263 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yapı
Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 8.
Maddesinin (ç) bendi gereğince C Grubu iş deneyim belgesi (C Grubu: İş deneyim tutarı yapı
sınır bedelini geçen ve yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.) Son üç yılda C Grubu iş deneyim belgesi ile Kamuya yapılan işleri kapsaması şartıyla Müteahhitlik karnesinin aslını veya noter tasdikli suretini veya muadili iş bitirme belgesi, (Bubelge sözleşme yapılırken istenecektir.)
j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
k) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.
l) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatine kadar Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ulaştırması şarttır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.