Konya Vakıflar'dan Yapım Karşılığı Kiralık Gayrimenkul!

Konya Vakıflar'dan Yapım Karşılığı Kiralık Gayrimenkul!

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Konya Karatay'da bulunan gayrimenkulü yapım karşılığı kiraya verecek. İhalesi 9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecek gayrimenkulün bedeli 3 milyon 383 bin 350 TL olarak belirlendi.

A+A-

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Konya Karatay'da bulunan gayrimenkulü yapım karşılığı kiraya verecek. İhalesi 9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşecek gayrimenkulün bedeli 3 milyon 383 bin 350 TL olarak belirlendi.

YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

İl                                                :  KONYA

İLÇESİ                                      :  KARATAY

MAHALLESİ                           :  HASANDEDEMESCİT

CADDESİ                                 :  FETİH

PAFTA                                     :  19-İ-IV

ADA NO                                  :  23797

PARSEL NO                            :  3

YÜZÖLÇÜMÜ                        :  1.449,54 metrekare

İHALE USULÜ                        :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 27.10.2016 gün ve 23280 sayılı yazısında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ          :  3.383.350,00. TL. (Üç Milyon Üç Yüz Seksen Üç Bin Üç Yüz Yüz Elli Türk Lirası) olup, bu bedel inşaat maliyet bedelidir.

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  101.501,00-TL (Yüz Bir Bin Beş Yüz Bir Lira) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.

İHALE GÜNÜ VE SAATİ      :  09.12.2016 - Cuma günü saat: 10.00

A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel 27.10.2016 gün ve 23280 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 96725240-160.07.03/3811 sayılı onay belgesine istinaden; Konya İli, Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın;

1 - İşin süresinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması,

2 - İlk 36 (otuzaltı) ay içerisinde;

a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk edilecek alan olması halinde bedelsiz terk ya da 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması ile ilgili işlemlerin yüklenici tarafından yapılması,

b) Yapılacak olan tesise ait mimarı, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşların onayı alınmasına müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak işletme ruhsatının alınması ve işletmeye açılması, tamamlanan bina için cins değişikliğinin yapılması, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan teminatlarla kiraların gelir kaydedilmesi,

3 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 36 (otuzaltı) ay aylık 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) ve bu kiraların, yıllık olarak def’aten ödenmesi, 37. aydan itibaren yani 4. yılın başından itibaren sözleşme imzalandığı tarihten itibaren her yıl için Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ilave edilmesi şartıyla aylık 18.500,00 (Onsekiz Bin Türk Lirası) TL kira bedeline ihaledeki artış miktarının alınması müteakip aylar için bu bedele Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayımlanan ÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedel üzerinden 360. Ayın (30. Yıl) sonuna kadar aylık kira alınması,

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle kapalı inşaat alanında artış olması durumunda, ihalede oluşacak aylık kira miktarının ihalede oluşan değer üzerinden aynı oranda arttırılması,

5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karşılanması,

6 - Sözleşme süresi sonunda (30. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi,

7 - 6098 sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

8 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması,

9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması şartıyla yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde (360 ay) 30 yıllığına kira ihalesine çıkarılmasına,

B. İhaleye iştirak edecek istekliler;

1- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir. 

3- İsteklilerin; İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, (Şartnamenin 6-I maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Gerçek Kişilerin yerleşim yeri belgesi vermesi. 2016 yılında alınmış; (Şirketlerde bu belge aranmaz.)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2016 yılı tasdikli) 

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için Şartname ekindeki örneğe uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi (2016 yılında alınmış)

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (2016 yılında alınmış)

j) Muhammen bedelin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi olduğuna dair mali durum belgesi (Banka Genel Müdürlük teyit yazılı) (İhale tarihinden önceki üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekir.)

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmış yer gördü belgesi.

l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi-süresiz) geçici teminat mektubu veya Bölge Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Merkez Şubesi nezdinde ki TR 570 0015 00158 007 295 184 422 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 101.501,00-TL (Yüz Bir Bin Beş Yüz Bir Lira) tutarındaki geçici teminat banka dekontu,

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, h, i, j ) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

n) Şartnamedeki EK-8 örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 09.12.2016 tarih ve saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

1-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2-Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.