1. HABERLER

  2. İHALE

  3. İzmir Vakıflar Müdürlüğü'nden 15 Milyon TL'lik Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi
İzmir Vakıflar Müdürlüğü'nden 15 Milyon TL'lik Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi

İzmir Vakıflar Müdürlüğü'nden 15 Milyon TL'lik Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi

İzmir Vakıflar Müdürlüğü Konak'ta bulunan 3.547 metrekarelik ticaret alanı için restorasyon ve onarım karşılığı kiralama ihalesine çıkıyor. İhaleyi kazanan firma restorasyon ve onarım karşılığında 35 yıl boyunca kira gelirlerini elde edecek.

A+A-

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Konak'ta yer alan Kaptan Mustafa Paşa Vakıf Çarşısı için 35 yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralama modeli ile ihaleye düzenleyecek. Tahmini bedeli 14 milyon 966 bin TL olarak belirlenen ihale 24 mayısta gerçekleşecek. 

İLK İKİ YIL AYLIK 10 BİN TL, 3. YILDAN İTİBAREN AYLIK 100 BİN TL KİRA GELİRİ

İhaleyi kazanan firma ilk yıl aylık 10 bin TL, ikinci yıl aylık 10 bin TL + TÜFE oranında artışla kira alacak. 3 yıldan itibaren aylık kira 100 bin TL diğer yıllarda TÜFE oranında artışla alınmaya devam edecek.

RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI 35 YIL SÜRELİ KİRALAMA
İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesi, Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24-(1)/a maddesi gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile Vakıflar Meclisinin 22.03.2021 tarih ve 132/133 no.lu kararı gereği 35 (otuzbeş) yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralama modeli çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır.
İLİ : İZMİR
İLÇESİ : KONAK
MAHALLE : AHMETAĞA
CİNSİ : HAN
İMAR DURUMU : TİCARET
ALANI : 3.547,11 m2
ADA NO : 214 PARSEL NO : 1
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR
TARİH ve NO’SU : 22.03.2021 - 132/133
TAHMİN EDİLEN BEDEL :14.966.052-TL,00-KRŞ (ondörtmilyondokuzyüz altmış altıbinelliikitürklirası)
GEÇİCİ TEMİNAT : 448.981-TL,56-KRŞ (dörtyüzkırksekizbindokuz yüz seksen birtürklirasıellialtıkuruş)
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü ve saat 14:00
İŞİN ADI : “İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfı’na ait, tapunun 214 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı taşınmazın ticaret fonksiyonuyla kullanılmak üzere 35 (otuzbeş) yıl süreyle restorasyon veya onarım karşılığı kiralanması işi”
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 22.03.2021 tarih ve 132/133 no.lu kararına istinaden;
Söz konusu taşınmazın;
1. İşin süresinin yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere 2 (iki) yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) yıl olması,
2. Kira bedelleri yer teslim tarihinden itibaren başlamak üzere ;
a) İlk yıl aylık 10.000,00-TL,
b) 2. yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması,
c) 3. yıl aylık 100.000,00-TL + önceki 2. yılın TÜFE artışı -TL kira alınması,
d) 4. yıldan 35. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılması,
3. Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmaz ile ilgili her türlü revize projesi ve detayların hazırlanması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı planında yapılacak her türlü değişiklikler için İdaremizin onayı alınarak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim, konservasyon ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, tüm finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması,
4. İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmaz tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir kaydedilmesi, 35.yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda İdarenin tasarrufuna terk edilmesi,
5. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
6. Taşınmazın, yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında hiçbir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde taşınmazlarda gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması,
7. İhale ilan bedelinin, sözleşmeden önce yüklenici tarafından İdaremize ödenmesi,
8. Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle veya başka nedenle toplam inşaat alanının artması durumunda aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanının azalması durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %25 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, kira ödemeleri ve inşaat
taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin İdarece tek taraflı feshedilmesi,
9. Yüklenicinin talep ettiği ve Bölge Müdürlüğünün uygun gördüğü proje değişikliği fonksiyon değişikliğini de içeriyorsa, Bölge Müdürlüğümüz tarafından taşınmaz için ekspertiz raporu hazırlatılarak kira miktarının (ihale sonucu oluşacak kira bedeli alt limit kabul edilmek üzere) yeniden tespit ettirilmesi ve tüm masrafların yüklenici tarafından karşılanması
10. Tüm projelerin (konservasyon, mimari, statik, rölöve, elektrik, mekanik vb.) bedellerinin meslek odalarınca belirlenen tarife bedellerinden az olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından defaten ödenmesi,
11. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi (önceden 3194 sayılı İmar Kanunu’na istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi.
Kayıt ve şartlarıyla, söz konusu taşınmaz, Vakıflar Meclisinin 22.03.2021 tarih ve 132/133 no.lu kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 35 (otuzbeş) yıl süre ile restorasyon karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2- Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında mesai saatlerinde görülüp 150 TL karşılığında temin edilebilir.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. ve 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda 24.05.2021 tarih ve saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

İç zarf ihale şartnamesinin 11.1- 11.2 maddelerinde açıklanan teklif mektubunu içerir (Ek:8). İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır ve yapıştırılan kısmı istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
Dış zarf, iç zarfı ve ihale şartnamesinin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış (A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya son 15 yıl içerisinde restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işi (restorasyonu/onarımı) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde
öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık
Durum Formu (Ek:6),
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, örneğe uygun Yer Görme Formu
(Ek:7),
l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
m) Herhangi terör örgütüyle (PKK, PDY vb.) bağı bulunmadığını, bulunduğu takdirde herhangi bir hak iddia etmeyeceğini ve sözleşmenin feshedileceğine dair taahhütname (Ek:11) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 24.05.2021 tarih ve saat 14.00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.