1. HABERLER

  2. İHALE

  3. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 151 Gayrimenkulü Kiraya Verecek
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 151 Gayrimenkulü Kiraya Verecek

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 151 Gayrimenkulü Kiraya Verecek

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da bulunan 151 adet taşınmazı 1 yıl süreyle kiraya verecek. Açık artırma ihalesi 24 aralıkta düzenlenecek.

A+A-

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İzmir'in Buca, Bornova, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Bayındır, Bergama, Torbalı ilçeleri ile Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre, Alaşehir, Demirci, Salihli, Selendi ileçelerindeki 151 taşınmazı satışa çıkardı.

Kiraya verilecek işyeri, mesken, arsa, tarla, zeytinlik, depo vasıflı taşınmazların açık artırma ihalesi 24 aralık tarihinde gerçekleşecek.

izmir-vakiflar-mudurlugu-ihale.pngizmir-vakiflar-mudurlugu-ihale-1.pngizmir-vakiflar-mudurlugu-ihale-2.pngizmir-vakiflar-mudurlugu-ihale-3.png

izmir-vakiflar-mudurlugu-ihale-4.pngizmir-vakiflar-mudurlugu-ihale-5.png

Tüm taşınmazlar için sözleşme tarihinden itibaren 31 aralık 2021 tarihine kadardır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1-

İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 24.12.2020 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü noter onaylı sözleşme ile kiraya verilecektir. 

2-

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evraklarını en geç 23.12.2020 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmesi gerekmektedir. Posta, telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

3-

Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.

4-

5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vb. giderleri kiracıya aittir. Bunların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup stopajdan muaftır. Ancak akar numarası "M" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlardır ve stopaja tabiidir.

5-

İHALEMİZE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER;

a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi, yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (adres beyanı), banka dekontu;

b-) TÜZEL KİŞİLİK OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, banka dekontu;

c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, banka dekontu;

d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, banka dekontu;

e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu;

f-) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaat edecekler, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.),

g-)Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

6-

Artırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, şartnamedeki şartları, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

7-

İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, pul, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir.

8-

Geçiçi, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin,
Vakıf Katılım Bankası Konak Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR37 0021 0000 0020 0003 5000 01 veya
Vakıflar Bankası İzmir Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR95000 1500 15800 730 965 7399 hesaplara yatırılması, teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. (Yatırılacak teminat miktarı Geçici ve Ek Teminat miktarının TOPLAMı olan %23'üdür.) (Dekontta kiralık taşınmazın "Akar No-Mahalle-Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek gerçek/ tüzel kişi/kurum adı" belirtilmelidir.)

9-

İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu GEÇİCİ ve EK TEMİNAT İdare bütçesine gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanacaktır.

10-

Açık teklif suretiyle yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 15 gün içinde -8 Ocak 2021 Cuma günü- Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca idareden bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır.

11-

Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. (Geçici ve ek teminat, abone olunduktan sonra iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.

12-

İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmektedir. Taşınmazda yapılacak her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması gibi hususlar kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi vermesi gerekmektedir.

13-

İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı  kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 3 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.

14-

İş yeri, mesken ve arsa vasıflı taşınmazların kira bedelleri her ay peşin olarak tahsil edilir. Tarım arazisi (tarla, zeytinlik vs.) vasıflı taşınmazların ise kira bedelleri sözleşme anında ilk taksit peşin olmak üzere yıllık 3 eşit taksitte tahsil edilir. (Kefilli sözleşmelerde)

15-

Zeytinlik vasıflı taşınmazlarda ara ziraati yapılamaz.

16-

Tuvalet vasıflı taşınmazları kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Cami tuvaletleri sabah ezanıyla birlikte açılacak yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Kiracı bay-bayan helaları kiralama özel şartnamesinde bahsi geçen tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir. 

17-

Açık depo vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdarenin yazılı izni ile çevresi tel örgüyle kapatılabilir.

18-

Mesken vasıflı taşınmazlarda kiracının kendisi veya kendisi ikamet etmeyecekse en uzak 1. derece yakınları taşınmazda ikamet edebilir (çocuk, anne, baba). Rutin kontrollerde 1. derece yakınlar dışında akrabalara ve üçüncü şahıslara rastlanması halinde gerekli işlemler yapılıp sözleşme feshedilecektir.

19-

Listenin 4. sırasında bulunan taşınmazda yer alan 2630 parselde 2 ağaç bulunmaktadır. 2626 parseldeki ağaçlar ise Bayındır Belediyesine aittir. Zemini İdaremize aittir. (Akar No 17/83)

20-

Listenin 18. sırasında bulunan taşınmazın yatırım programında bulunmaktadır. Çalışmalar başladığında şartnamede belirtilen zamanlarda kiracıya bildirim yapılır. Kiracı bildirimlere uymak zorundadır. (Akar No 11/114)

21-

Listenin 22. ve 23. sıralarında bulunan taşınmazlar sit alanında kaldığından taşınmazlar üzerinde izinsiz herhangi bir kazı çalışması ve kalıcı yapı yapılamaz. Tarımsal faaliyetlerde bulunulamaz, ağaç dikimi yapılamaz. İzinsiz iş ve işlemlerin yapıldığının tespiti halinde 2863 sayılı kanun çerçevesinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacak sözleşmesi fesh edilecektir. (Akar No 14/102, 14/103)

22-

Listenin 24. sırasında bulunan taşınmazın toplam yüzölçümü 11200 m²'dir. Yapılan düzenlemede toplam yüzölçüm 9974,57 m²'ye düşmüştür. Kadastro davası devam etmektedir. Ayrıca yapılan aplikasyonda her iki parselde de belediyenin yol ve kaldırım işgali tespit edilmiştir. (Akar No 11/33-34)

23-

Listenin 50, 51, 52 ve 53. sıralarında bulunan taşınmazlar cami altında olduğundan çevreyi ve cami cemaatini rahatsız edici düzeyde gürültülü, kötü kokulu, duman çıkaracak iş kollarının bu taşınmazlarda faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir. Taşınmazlar restorasyon hazırlık sürecinde olduğundan işlemler tamamlandığında durum kiracıya yazıyla bildirilecektir. Kiracı taşınmazı en geç 3 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiş sayılır. (Akar No 3/2, 3/3, 3/4, 3/5)

24-

Listenin 90. sırasında bulunan taşınmaz takı, gümüş, bujiteri, otantik, yöresel ürün üretimi ve tanıtımı; sahaf; geleneksel el sanatları belgeli sanatçılara üretim, tanıtım ve  satış yeri olarak kiraya verilecektir. (Akar No: 9/85)

25-

Listenin 106. sırasında bulunan taşınmaz tarihi eser ve ahşap olması sebebiyle yanıcı madde içerebilecek iş kollarına uygun değildir. (Akar No 23/69)

26-

Listenin 126. sırasında bulunan taşınmazın 1/2 hissesi İdaremize aittir. (Akar No Salihli 1)

27-

Listenin 145. sırasında bulunan taşınmazda çatının akmasından dolayı oluşan boya, badana vb. onarımlar kiracı tarafından yapılacaktır. (Akar No 26/84)

28-

Vakıf Taşınmazları Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinden ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/İhaleİlanları internet sayfasından. İdareden (0232) 441 52 92 numaralı telefon, (0232) 446 55 19 nolu fax ve izmir@vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir.

29-

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR. 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.