İzelman'dan Çiğli'de 87 Milyon TL'ye Satılık Arsa

İzelman'dan Çiğli'de 87 Milyon TL'ye Satılık Arsa

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. Çiğli'de bulunan 23.686 metrekarelik ticaret alanı imarlı arsayı 87 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkardı. İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle 17 mayısta gerçekleşecek.

A+A-

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. Çiğli'de bulunan 23.686 metrekarelik ticaret alanı imarlı arsayı 87 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkardı. İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle 17 mayısta gerçekleşecek.

 1. İHALENİN KONUSU:

              Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri verilen, İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mahallesi 35280 ada 1 parselde kayıtlı 23.686,00 m2 yüzölçümündeki “Arsa” nitelikli taşınmaz 87.500.000,00-TL (SeksenyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) muhammen bedelle; İZELMAN A.Ş. tarafından, kapalı zarf ile ön tekliflerin toplanması ve sonrasında açık artırma usulü ile satılacaktır.
              Aşağıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar, kapalı zarf içerisinde toplanacak ön teklifler, katılımcılar huzurunda açılarak, ihale yeterliliğine sahip katılımcılar belirlenecek ve yeterli görülen katılımcılar ile açık artırma usulü ihale gerçekleştirilecektir.

 1. SATILACAK TAŞINMAZ MALIN ÖZELLİKLERİ:

              Taşınmaz arsa; kısmen düz, kısmen de hafif eğimli bir topoğrafyaya sahip olup geometrik çokgen bir forma sahiptir. Parsel tüm cephelerden kadastral yola cephelidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Çiğli ilçe merkezine oldukça yakın konumdadır. 4 taraftan imar yoluna cepheli bir parseldir. Taşınmaza ait tapu belgesinde şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, serbest dereceden istifade hakkı gibi takyidatlar bulunmamaktadır. Daha detaylı teknik bilgiler İZELMAN A.Ş’den satın alınacak şartnamede mevcuttur.

izelman-satilik-arsa.png

 1. SATIŞ ŞARTLARI:

1. İhale gün ve saatine kadar, kapalı zarf içerisinde toplanacak ön teklifler, katılımcılar huzurunda açılarak, ihale yeterliliğine sahip katılımcılar belirlenecek ve ihaleye girme yeterliliğine sahip olduğu anlaşılan katılımcılar ile açık artırma usulü ihale gerçekleştirilecektir.
2. İhale gün ve saatinde, kapalı zarf içerisinde İZELMAN A.Ş.’ye verilen ön tekliflerin açılması sonrası, idari şartnamede belirtilen kriterlere göre ihale yeterliliğine sahip olan katılımcılar, ihale komisyonunca belirlenecektir.
3. İhale komisyonu gerekli rekabet şartlarının oluşmaması gerekçesi başta olmak üzere, kapalı zarf içerisinde ön teklifler toplandıktan sonra, tüm teklifleri reddetme veya açık artırma usulü ihaleden sonra dahi, ihaleden vazgeçme ve taşınmazı satmama hakkına sahiptir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına hiçbir şekilde itiraz edilmez. Komisyon iptal kararı vermesi halinde istekliler ihaleye katılmak için, masraf yapmış oldukları veya zarara uğradıkları gerekçesiyle, hiçbir ad ve nam altında tazminat isteğinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

4. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı ve ihale şartname bedelini süresi içinde yatırmak şarttır.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için komisyona, ön teklif zarflarının içerisinde aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir.

              Tüm isteklilerce teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı teklif mektubunun (Standart form olarak İZELMAN A.Ş. tarafından şartname ekinde verilecek olan form doldurulacaktır.) teklif zarfına koyulması şarttır.
5.1. Gerçek kişi için;

 1. Kanuni ikametgâh belgesi
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve Ayrıca irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Geçici teminat yatırdıklarını gösteren makbuz veya geçici teminat mektubu
 5. Şartname satın alındığını gösteren ödeme makbuzu
 6. Şartnamenin her sayfasının, ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanması zorunludur.


5.2. Tüzel Kişi için;

 1. Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
 2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge (ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış)
 3. Ticaret Sicil gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza sirküleri Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel ticaret sicil tasdiknamesi
 5. Yetkililerine ait kanuni ikametgâh belgesi
 6. İhaleye girme yetkilisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Geçici teminat yatırdıklarını gösteren makbuz veya geçici teminat mektubu
 8. Şartname satın alındığını gösteren ödeme makbuzu
 9. Şartnamenin her sayfasının, ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanması zorunludur.


5.3. Vekâleten katılacak kişiler için;
Gerçek veya tüzel kişi için istenen evraklara ek olarak, vekâletname aslı veya noter onaylı sureti (Belge 2022 yılı için hazırlanmış olmalıdır.)

5.4. Ortak girişim halinde katılacak olması halinde;
Gerçek ve tüzel kişi için istenen evraklara ek olarak, ortaklık yapısını, ihale yetkilisini açıkça gösteren noter onaylı ortak girişim beyannamesi

 1. GENEL ŞARTLAR:

              İhaleye katılmak isteyenler, teminatını İZELMAN A.Ş. banka hesabına yatırarak ya da süresiz banka teminat mektubunu vererek, şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif mektubu ile birlikte, ihale günü olan 17.05.2022 tarih, Saat 15:00’a kadar, tekliflerini, İZELMAN A.Ş. Ticaret ve Satın Alma Müdürlüğüne vererek ön yeterliliğe müracaat etmiş olacaklardır. Tüm teklifler, katılımcılar huzurunda açılarak, ihaleye girme yeterliliği olan katılımcılar ile açık artırma usulü ihaleye devam edilecektir. Bu nedenle, tüm katılımcıların ihale gün ve saatinde belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.
              2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan ve ilgili kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz. Bu yasaklara uymayarak katılanlar, üzerine satış yapılmış olsa dahi, bu satış bozulur, teminatı irat olarak kaydedilir.
              İhaleyi yapan İZELMAN A.Ş.’nin ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları hiçbir ad altında ve hiçbir şekilde bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak katılanlar, üzerine satış yapılmış olsa dahi, bu satış bozulur, teminatı irat olarak kaydedilir.
              Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.
İZELMAN A.Ş., ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
              İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satış sırasında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. Bu ilan ile şartnamenin çakışması halinde, ilanın hükümleri geçersiz olacağından ihale şartnamesinin İZELMAN A.Ş. ’den temin edilmesi şarttır.

İLAN OLUNUR.

İRTİBAT İÇİN  :
İlgili Kişi              : Ali Barış Erbil
İrtibat No           : 0 552 033 55 20
İrtibat Saatleri  : Sabah 09:00 – Akşam 18:00 arası saatlerde irtibat kurulabilir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum